Conceptes d'autoliquidacions disponibles per a l'Entitat emissora de Ajuntament de Manises

La següent taula mostra el llistat de conceptes disponibles en l'ajuntament per a generar la seua autoliquidació.
Polse sobre el concepte que desitge liquidar per a començar amb el procés de generació de la seua ordre de pagament, que bé podrà pagar de forma presencial en una entitat bancària o de forma telemàtica mitjançant el Gestor de Pagaments Electrónics.

Codi Nom del concepte Tipus d'Accés
073 Taxa per inscripció en proves selectives No requerix autenticació
030 Impost sobre vehicles a tracció mecànica No requerix autenticació
020 Taxa per llicències urbanistiques No requerix autenticació
018 Taxa per expedició de documents No requerix autenticació
005 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres No requerix autenticació
052 Preu públic per serveis educatius municipals No requerix autenticació
044 Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic No requerix autenticació
046 Escola d'estiu No requerix autenticació

Històric de les meues autoliquidacions

Pot accedir a l'històric de les seues autoliquidacions generades pulsant el botó Les meues autoliquidacions a través del cual accedirà a la seua zona privada mitjançant certificat digital o dni electrònic.

Accès a la zona privada a través d'un certificat digital o DNI electrònicAjuntament de Ayuntamiento de Manises
tributos@manises.es