Conceptes d'autoliquidacions disponibles per a l'Entitat emissora de Manises

La següent taula mostra el llistat de conceptes disponibles en l'ajuntament per a generar la seua autoliquidació.
Polse sobre el concepte que desitge liquidar per a començar amb el procés de generació de la seua ordre de pagament, que bé podrà pagar de forma presencial en una entitat bancària o de forma telemàtica mitjançant el Gestor de Pagaments Electrónics.

Codi Nom del concepte Tipus d'Accés
073 Taxa per inscripció en proves selectives No requerix autenticació
030 Impost sobre vehicles a tracció mecànica No requerix autenticació
020 Taxa per llicències urbanistiques No requerix autenticació
018 Taxa per expedició de documents No requerix autenticació
005 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres No requerix autenticació
052 Preu públic per serveis educatius municipals No requerix autenticació
044 Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic No requerix autenticació
046 Escola d'estiu - Campament Urbà No requerix autenticació
057 Taxa per parades, barraques i altres atraccions situades en terreny d'us públic No requerix autenticació
021 Llicència d'obertura d'establiments (Innòcues. Llicències i comunicacions ambientals) i llicències d'espectacles No requerix autenticació

Històric de les meues autoliquidacions

Pot accedir a l'històric de les seues autoliquidacions generades pulsant el botó Les meues autoliquidacions a través del cual accedirà a la seua zona privada mitjançant certificat digital o dni electrònic.

Accès a la zona privada a través d'un certificat digital o DNI electrònicAjuntament de Ayuntamiento de Manises
tributos@manises.es