Conceptes d'autoliquidacions disponibles per a l'Entitat emissora de Ajuntament de Manises


La següent taula mostra el llistat de conceptes disponibles en l'ajuntament per a generar la seua autoliquidació.
Polse sobre el concepte que desitge liquidar per a començar amb el procés de generació de la seua ordre de pagament, que bé podrà pagar de forma presencial en una entitat bancària o de forma telemàtica mitjançant el Gestor de Pagaments Electrónics.


Codi Nom del concepte Tipus d'Accés
073 Taxa per inscripció en proves selectives No requerix autenticació
030 Impost sobre vehicles a tracció mecànica No requerix autenticació
020 Taxa per llicències urbanistiques No requerix autenticació
005 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres No requerix autenticació

Històric de les meues autoliquidacions

Pot accedir a l'històric de les seues autoliquidacions generades pulsant el botó Les meues autoliquidacions a través del cual accedirà a la seua zona privada mitjançant certificat digital o dni electrònic.

Accès a la zona privada a través d'un certificat digital o DNI electrònic