Detall del concepte

Escola d'estiu - Campament Urbà

Dades personals / Dades del propietari

Introduïsca les seues dades personals o del propietari per a generar l'ordre de pagament. Si està en posessió d'un certificat digital o DNI Electrònic, polse el botó Accés amb certificat digital per a cargar automàticament les seues dades personals.

Els camps marcats amb * són obligatorisSi accepte la política de privacitat.


De conformitat amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, a rebre comunicacions per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, SMS, MMS, mitjans electrònics equivalents, fax o trucades electròniques, en l'àmbit d'aquest servei de la Plataforma d'Administració Electrònica de les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.


Sí, autoritze o exprése el meu consentiment per a rebre informació en l'àmbit d'aquest servei.

No autoritze.


Les dades personals subministrades seran objecte de tractament automatitzat e incorporades als corresponents fitxers automatitzats dels organismes que sustenten de manera tècnica i legal la Plataforma d'Administració Electrònica per a Entitats Locals i el Ajuntament. Les dades podran ser utilitzats pels titulars dels fitxers per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seves competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant comunicació amb l'Ajuntament.
Ajuntament de Ayuntamiento de Manises
tributos@manises.es